W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Analiza deformacji / Kontrola powykonawcza

Deformacje i monitoring przemieszczeń

 

Zdarza się, że na skutek przeróżnych czynników budynki czy inne obiekty ulegają deformacjom, te z kolei prowadzą do uszkodzeń utrudniających, a czasem wręcz uniemożliwiających użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej dotyczy to tych budynków i obiektów, które znajdują się w pobliżu placu budowy lub kopalni górniczych, gdzie w związku z eksploatacją terenu może dochodzić na przykład do osuwania się gruntu, a co za tym idzie - głębokiego osadzania się budynków lub powstawania wypiętrzeń pod ich fundamentami, ale także innych zmian. Niektóre z nich mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia obiektu. Na deformacje powstające w wyniku drgań szczególnie narażone są tereny kolejowe, w tym tory, mosty i tunele. Oferujemy badania deformacji oraz monitoring przemieszczeń, które pozwalają zaplanować naprawę szkód lub zapobiec uszkodzeniom. 

 

Do badań deformacji wykorzystujemy różne narzędzia i technologie dostosowywane do typu obiektu oraz problemu, któremu mamy za zadanie się przyjrzeć. Używamy metody gabarytowego skaningu 3D pozwalającej na rejestrację nieregularności kształtu i powierzchni obiektu lub, jeśli klientowi zależy na monitoringu przemieszczeń, przygotowujemy zestaw punktów kontrolowanych i punktów poddawanych badaniu, które następnie obejmowane są cyklicznymi pomiarami wykonywanymi precyzyjnymi tachimetrami.

 

Kontrola powykonawcza

Nasza firma oferuję również pomiary umozliwiające sprawdzenie poprawności wykonania zlecenia / budowy. Zleceniodawca otrzymuje raport z przeprowadzonej kontroli wskazujący uchybienia od projektu. Aby informacje dotyczące wykonania obiektów czy przemieszczeń były czytelne dla klienta, przedstawiamy je w najwygodniejszej dla niego formie, np. w postaci wykresów, diagramów. Robimy wszystko, by nasze usługi w pełni odpowiadały potrzebom osób z nich korzystających.