Jak technologie 3D pomagają w inwentaryzacji?

  • Post category:blog

Jak technologie 3D pomagają w inwentaryzacji?

Nie wszystkie budynki mają pełną dokumentację techniczną. Niekiedy właściciele takich obiektów stają w obliczu dużego wyzwania, jakim jest zdobycie takiej dokumentacji, która będzie zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy. To problem przede wszystkim budynków zabytkowych, wzniesionych przed wieloma laty, które często zmieniały właścicieli. Na co dzień dokumenty techniczne być może nie są potrzebne, ale przy remoncie czy przebudowie budynku już tak. Dla odzyskania planów obiektów warto przeprowadzić inwentaryzację takiego budynku, w czym pomaga technologia 3D.

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Po zakończeniu każdej inwestycji budowlanej czy przebudowy istniejących obiektów przeprowadzona powinna być inwentaryzacja powykonawcza, nazywana też geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Przeprowadza ją uprawniony do tego celu geodeta, legitymujący się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w odpowiednim zakresie. W ramach swoich działań realizuje on pomiary potrzebne dla określenia dokładnego, zgodnego z rzeczywistością usytuowania budynków i elementów zagospodarowania terenu poprzez nadanie im współrzędnych w Państwowym Układzie Współrzędnych.

W pracy geodety w takim wypadku pomóc może inwentaryzacja budynków w 3D, w ramach której wykorzystuje się technikę skanowanie budynków 3D. Mapa powstająca w programie komputerowym w ramach inwentaryzacji powykonawczej jest podstawą do wydania właścicielom obiektu dokumentów potrzebnych do odbioru budynków, takich jak protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacji oraz informacja o zgodności usytuowania budynku z projektem zagospodarowania przestrzennego działki. Wszystkie takie elementy muszą być zgodne ze sobą, by dopełnić formalności urzędowych związanych m.in. z odbiorem budowy.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowlanej powykonawczej geodeta przekazuje oryginał dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej gminy bądź powiatu. Natomiast kierownik budowy otrzymuje kopię mapy i szkicu dla wprowadzenia odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Dziennik ten składany jest przy zakończeniu prac budowlanych w urzędzie, celem wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Na czym polega inwentaryzacja budynku?

W odniesieniu do obiektów architektonicznych oprócz inwentaryzacji powykonawczej przeprowadza się również inwentaryzację budynków. To działanie prowadzące do odtworzenia planu istniejącego budynku lub jego części, takiego, jakim jest w rzeczywistości. Inwentaryzację budynków przeprowadza się zanim podejmie się poważną ingerencję w strukturę, czy wygląd obiektu lub planowana jest duża jego przebudowa albo prace konserwatorskie.

Na podstawie inwentaryzacji budynków można dokładnie zaplanować, jak realizowane będą dalsze prace. To inwestorzy i właściciele powinni przed rozpoczęciem tworzenia projektów przebudowy czy rozbudowy budynków zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji, szczególnie wtedy, gdy prace mają dotyczyć obiektów zabytkowych, w przypadku których oryginalne plany i dokumentacja techniczna nie są dostępne.

Czytaj także: Mapowanie terenu przy użyciu skanera

Jak skanowanie budynków pomaga w inwentaryzacji?

Dzięki rozwojowi technologii 3D obecnie inwentaryzacja powykonawcza budynków i inwentaryzacja architektoniczna przed rozpoczęciem inwestycji mogą być przeprowadzane o wiele łatwiej – sprawniej i szybciej. Do inwentaryzacji 3D można stosować skanery LED, skanery laserowe oraz cyfrowe aparaty fotograficzne.

Skanowanie laserowe 3D może być realizowane ze wsparciem georadaru. Przyspiesza to procesy inwentaryzacyjne geodetom, w szczególności w przypadku najbardziej wymagających zabytkowych budynków lub zastosowań przemysłowych.

W trakcie skanowania laserowego budynków eksperci przeprowadzają pomiar z wielu różnych perspektyw z użyciem nowoczesnych urządzeń. Powstaje masa punktów dobieranych precyzyjnie pod kątem skanowanego, inwentaryzowanego obiektu. Może być ich od kilkudziesięciu do nawet kilkuset. Po skanowaniu 3D powstaje chmura punktów przenoszona do programu komputerowego, która pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie całego obiektu wraz ze wszelkimi detalami architektonicznymi. Zgromadzone tak dane służą do tworzenia trójwymiarowych modeli przestrzennych budynków i budowli, bez konieczności przeprowadzania ręcznych pomiarów czy inwazyjnego wnikania w nie.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego oto przykładowe produkty, które tam znajdziesz:

Od czego zależy cena inwentaryzacji budynku?

Firmy zajmujące się inwentaryzacją 3D budynków z wykorzystaniem skanerów laserowych wyceniają swoje prace zwykle indywidualnie, a średnia cena skanowania 3D dla 1 mkw powierzchni wynosi około 10 zł netto. Dlatego powierzchnia skanowania i stopień skomplikowania obiektów wpływają na ostateczny koszt inwentaryzacji 3D.

Czytaj także: Jak działa skaner 3D?