W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Skanowanie 3D z teksturą

Skanowanie z oryginalną teksturą ma za zadanie odzwierciedlić nie tylko rzeczywisty kształt obiektu, ale również przedstawić go w takich kolorach, jakich wystepuje w rzeczywistości.

Jesteśmy wyposażeni w technologię, która nie tylko spełnia wymogi NIMOZ (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków), ale idziemy o krok dalej...

Balans bieli

Skanowanie muzealiów i obiektów muzealnychSkanowanie obiektów z kolorową teksturą wymaga odpowiedniego przygotowania sprzętu, Jednym z istotniejszych elementów jest poprawne przeprowadzenia balansu bieli. Skaner smartSCAN-HE R8, jakim dysponujemy, posiada taką funkcję.

W trakcie procesu skanowania oprócz geometrii 3D, pobieramy również kolorową teksturę. W tym celu wykorzystujemy oświetlenie skanera lub zewnętrzne, eliminując przy tym efekt zacienienia.

Uzyskana siatka trójkątów (*.stl) posiada informację o kolorach RGB dla każdego wierzchołka takiego trójkąta. Wynik końcowy otrzymujemy w formacie *.ply. Tak otrzymany skan posiada kolorową teksturę, lecz jej jakość ściśle zależy od rozdzielczości skanu. Nie ma potrzeby używania skanera o wysokiej rozdzielczości, bowiem plik końcowy (*.ply) zaczyna nam niebotycznie rosnąć osiągając rozmiar kilku GB dla bardzo dużych obiektów.

Kolorowa tekstura

skanowanie w kolorzePrzeprowadzając operacje kompresji na pliku PLY, tracimy na szczegółowości tekstury. Drobne fragmenty obiektu zaczynają gubić rozdzielczość i wynik skanowania nadaje się jedynie do ogólnej prezentacji.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nowoczesnej techniki nakładania tekstury ze źródeł zewnętrznych.

W tym celu, wykorzystując aparat fotograficzny (np o rozdzielczości 50Mpix), pozyskujemy kolorową teksturę.

Wykorzystując nowoczesne algorytmy opracowane przez Centrum Innowacji Skanerów w Meersburgu, dopasowanie tekstury wyższej rozdzielczości na teksturę pozyskaną ze skanera, odbywa się automatycznie.

 

Korzyści skanowania w kolorze

Korzyści z zastosowania tego rozwiązania są następujące:

  • Możliwość uzyskania tekstury o znacznie wyższej rozdzielczości niż skaner
  • Kompresowanie skanu bez wpływu na rozdzielczość tekstury a tym samym zmniejszanie rozmiaru pliku bez utraty jakości szczegółów.
  • Możliwość połączenia skanera z urządzeniami obrazujacymi innymi niż aparat fotograficzny, np: ze zdjęciami wykonanymi w podczerwieni, odkrywając przy tym dodatkowe tajemnice
  • Wyrazistą teksturę w każdej rozdzielczości skanu

skanowanie z teksturą i rezultaty