W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
 • pl
 • de

FDM - Fused Deposition Modelling

fdm druk 3d

 

What is 3D plastic printing?

In free translation, this means modeling with molten material. Modeling is performed by applying the material through a nozzle which places it on the machine platform layer by layer. Each layer is a cross-section of the printed detail. It is similar to applying a cream on a cake but instead of the squeezer, there are the nozzle heads. The heads move in the X and Y axes, and the working table moves in the Z axis. The most common material is the so-called filament, a thermoplastic based on ABS or PC (polycarbonate). Currently, the minimum layer thickness that we can obtain in the FDM technology is 0.1 m, which translates into the object's accuracy. Some manufacturers claim that they are able to produce elements in this technology with the accuracy of 0.05 mm - a very wishful statement. A major obstacle to this technology is the requirement to use support structures that need to be broken or dissolved after production.

FDM 3D printer and its structure

Technologia FDM 3D w praktyce

 

FDM 3D application

 • conducting fitting tests
 • producing spare parts, tools and tooling
 • models with low complexity, durable functional mechanisms, e.g. for the medicine and food industries
 • museology and art

Materials used in the FDM method

 • ABS
 • PC
 • PC-ABS
 • PPSF
 • PEI
 • PA12

Main advantages of FDM technology

 
 • printing from materials used during production
 • color printing
 • low printing cost
 • high impact strength and durability
 • ability to print bulky parts (about 0.5 m)
 • ability to print mechanisms that enable verifying the functionality of prototypes
 • office-oriented technology
 • ability to print elements of specific porosity