W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • en
  • de

Inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacje budowlane 3D

Inwentaryzacje budowlane 3D są najtańszym i najefektywniejszym wyjściem, jeśli chodzi o sprawdzanie i porównywanie stanu budynków zarówno zabytkowych, jak i każdego innego możliwego rodzaju. Jest to rozwiązanie stosowane zarówno przez inwestorów, jak i konserwatorów sztuki i jest metodą oferująca największą liczbę możliwości, gdy chodzi o analizę, przechowywanie, a także edycje zeskanowanego materiału. Inwentaryzacje budowlane wykonywane tradycyjnymi metodami są niezwykle trudne i czasochłonne – nie mówiąc już o poniesionych kosztach!

Inwentaryzacje przeprowadzone w technologii 3D są natomiast proste i niezmiernie dokładne. Wykorzystujemy do tego aparaturę specjalistyczną, której jedynym zadaniem jest jak najwierniej oddać naturę skanowanych przedmiotów i obiektów!
Nie czekaj i zaoszczędź swój czas, jednocześnie obniżając koszty. Zachowaj pełen skan 3D z możliwością dobrowolnej i szerokiej edycji, zlecając jego przygotowanie naszej firmie!