W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • de

Lidar 3D Scanning

3D scanning of buildings in Poznan

Our company provides services in the field of three-dimensional scanning with use of technologies such as photogrammetry, lasers and structured light. We also sell professional 3D scanners. As distributor, we collaborate with the manufacturer of best scanning equipment available on global market. For years we have been delivering trusted and effective solutions to industry and private entrepreneurs.


What kind of 3D equipment do we use?

For all offered services we use the best quality equipment. One of our most frequently used devices is the professional industry scanner Aicon SmartScan HE 8Mpx, which provides the possibility of scanning with accuracy up to 0,01mm. This great precision is achieved with the use of high resolution cameras and dedicated structured light projector. Described technologies allow exact object mapping, including small-scale details and complex architectural structures. Owing to this, we are able to guarantee very high standard of our services.


How do we do it?

During scanning process a point cloud is generated, which we then use to produce a polygonal (STL triangle mesh) or parametric model (in any format) in professional software. Next, we deliver the generated model with full report of object’s quality control to our client. All files sent by us are editable and allow further postprocessing.


In case of interest in our services, we encourage to contact us. We offer free pricing from picture and attractive prices for 3D scanning.