W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl

Lidar 3D Scanning

3D scanning of buildings in Poznan

Our company provides services in the field of photogrammetry, modeling, printing and scanning using the latest technology. We are a 3D scanning leader not only in Poznań, but also on the countrywide scale. We also supply industry and private entrepreneurs with the latest global technology that used to shrouded with mystery until recently. Today, our company cooperates with a potentate in the field of 3D scanners. We deliver this technology to small, medium and large companies both in Poznan and across Poland.


3D laser scanning, structural light scanning provides unprecedented possibilities. Thanks to its application on the industrial scale, the production system can be significantly accelerated as the necessary processing may be performed on computers. Additionally, the 3D scanning enables checking the exact quality of a given product, its structure and construction. Such precision has not been available on the market so far.


What kind of 3D equipment do we use?

Thanks to the use of the highest quality equipment - Aicon SmartScan HE 8Mpx - we are able to scan every object with excellent accuracy. All our 3D scanners are extremely precise. They are based on state-of-the-art technologies that use structural light and high resolution cameras. Such a high standard contributes to virtually unlimited precision in object mapping.


How do we do it?

Have you faced with the dilemma which 3D scanner to buy or how to take contactless measurements? We will provide you with receive a polygonal model (*.STL triangle mesh) or a parametric model in any format, along with a full report of the quality control process by means of scanning.


We will recreate the scanned items with precision up to a hundredth of a millimeter, and you will receive the entire 3D editable scan from us. For the price quote, we just need the object picture. When it comes to 3D scanning, the price is lower than you think. Contact us and try new opportunities!