W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • de

About us

B3D is a modern reverse engineering company offering

  • 3D scanners
  • 3D scanning, printing and modeling services

Reverse engineering workflow

A team of engineers for whom 3D technology is a passion.
We are one of few Polish companies providing all customers with professional industrial 3D
scanners and related reverse engineering services. Why are we trustworthy? As we have the
premium world-class devices...
Our long-term experience has enabled us to specialize in designing geometric elements, as
well as element with irregular shapes, e.g. artistic objects
We recreate objects with the accuracy up to hundredths of millimeters. We provide CAD
models in any format, e.g.*.IGES, *.STEP,*.X_T.
We deliver quality measurement to customers who can further edit 3D files and create *PDF
reports.
We are able to provide the highest scans with texture (color). Each triangle from the triangle
mesh is a single bitmap with high clarity. It is particularly useful in the field of 3D
museology, archeology, architecture and advertising.