dotacje B3d

B3D - INŻYNIERUJEMY ODWROTNIE

dotacje B3d

W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • de

Reengineering the world

Find out more

3D Printing - SLS

Find out more

3D Printing - SLM

Find out more

3D Scanning

Find out more

Lidar 3D scanning

Find out more

3D Printing - SLA

Find out more

3D Printing - FDM

Find out more
Send picture and dimensions to receive a free quote

How can we help you?

3D scan in the * STL format?
3D scan with texture (color)?
3D scan and a parametric model - CAD cube in *.STEP , *.IGS, *.X_T etc. formats?
Quality control report? Comparison of the STL with the CAD model?
3D scanner offer?

 

You can trust our specialists

3D services