W 2018 roku firma B3D s.c. została objęta dofinansowaniem na operację w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w ramach celu: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką. Operacja jest realizowana pt. „Alternatywny rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel określony jako: Szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa w zakresie jakościowym i ilościowym. Efektem operacji jest wzrost zatrudnienia poprzez utworzenie miejsca pracy w ilości 1 etatu oraz wzrost dochodowości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość operacji to 226.487,40 zł; wartość pomocy finansowej przyznanej na realizację operacji: 92.068,00 zł; współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 78.258,00 zł.
  • pl
  • en

Virtuelle Realität

Heutzutage treten moderne Technologien immer häufiger in unserem Leben auf. Traditionelle Lehrmethoden werden durch sich schnell entwickelnde Virtuelle Realität ersetzt. Dank dieser Entwicklung und der Ausnutzung von neusten Errungenschaften der modernen Welt sind wir imstande, viel Geld und Zeit zu sparen.

Wir spezialisieren uns auf Virtuelle Realität (Virtual Reality, VR). Wir schaffen nicht nur dreidimensionale Modelle für VR-App, sondern auch die VR-App selbst. Zu unserem Hauptbereich gehören berufliche Schulungsprogramme, z . B. Schulungen für Gabelstaplerfahrer. Dank der Einsatz von modernen Technologien werden die Schulungskosten niedriger. Die Simulation schafft die Möglichkeit, in sicheren Verhältnissen gefährliche Situationen zu kreieren und damit den Kursteilnehmern wertvolle Erfahrung zu liefern, die ihre Gesundheit und Leben an den wirklichen Arbeitsplatz zu schützen helfen. Die Teilnehmer brauchen keine traditionelle Ausrüstung und können das Training sogar zu Hause durchführen. Wir schaffen auch die Apps, die konventionellen Verkaufsmethode unterstützen, z. B. VR-Applikation für Bauträgers, die den Kunden hilft, die beispielweise eine Wohnung kaufen möchten, richtige Entscheidung zu treffen.